Vi gjennomfører planlagt vedlikehold på varmecomfort.no . I denne perieoden kan du oppleve at varer skjules fra katalogen.

Vår garanti,
din trygghet

Det er i virksomheten til Varmecomfort svært viktig å levere produkter med god kvalitet til våre kunder. Vi gir derfor forbrukerne en produktgaranti på våre produkter. Garantiens varighet avhenger av type produkt. Forutsetninger for garantien finner du i garantivilkårene nedenfor.

Produktgaranti
Varmecomfort AS garanterer at våre produkter ikke lider av produksjonsfeil, konstruksjonsfeil eller materialfeil.

Skulle det likevel oppstå en feil eller mangel på et produkt vil Varmecomfort AS i garantiperioden, uten omkostninger tilby, etter Varmecomfort AS sitt eget valg, enten reparasjon av produktet eller nytt eller tilsvarende produkt uten omkostninger for forbrukeren. Forutsetningen er at produktet er korrekt installert av godkjent autorisert elektroinstallatør, gjeldende forskrifter er fulgt av installatør, samt at gjeldende monterings -og bruksveiledning inkludert leggeanvisning er fulgt. Forbrukeren plikter å sikre at produktet er tilgjengelig.

Feil som er oppstått som skyldes utenforliggende forhold, feilinstallasjon eller andre relevante feil, er ikke å regne som en produksjonsfeil og vil derfor ikke være omfattet av garantien.

Erstatningskrav for følgeskader eller produktansvar, vil bare aksepteres dersom ansvaret dekkes av særvilkår, eller om ansvaret følger av preseptorisk lovgivning.

garanti Garanti

Forhold produktgarantien
ikke omfatter

For produktfeil som ikke dekkes av garantien, er forbruker selv ansvarlig for å dekke kostnader knyttet til forsendelse og transport av produktet. Tilsvarende gjelder for arbeidskostnader forbundet med å undersøke, demontere og remontere produktet, samt eventuelle reservedeler dersom forbrukeren ønsker å få satt produktet i stand.

Se også særvilkår knyttet til produktet Flexwatt varmefolie.

Skriftlig melding av feil
Rettigheter i tilknytning til denne garantien kan forbrukeren gjøre gjeldende i garantitiden ved å gi skriftlig melding om feil til Varmecomfort AS eller til forhandleren som forbrukeren har kjøpt produktet av. For å kunne gjøre garantien gjeldende må forbrukeren varsle om feilen innen to måneder etter at feilen ble oppdaget eller skulle ha vært oppdaget. Forbrukeren er forpliktet til å dokumentere at garantitiden ikke er utløpt (eksempelvis med kjøpskvittering).

Garantiens utgangspunkt og lengde
Garantiens lengde/utløpsdato er ulik for ulike produkter. Garantien løper fra kjøpstidspunktet for det aktuelle produkt og frem til utløpsdato for den aktuelle garantien.

Våre
garantiordninger

The Foil pos Garanti

25-års ekstremgaranti

Flexwatt varmefolie har 25-års ekstremgaranti. Det forutsettes at den er montert etter leggeanvisning og i henhold til kontrollskjema.

Særvilkår:

Garantien omfatter i tillegg til kostnadsfritt nytt produkt, kostnaden knyttet til arbeidskostnader ved bytte av produktet. Gulv tas opp og legges tilbake. Forbrukeren må selv dekke kostnaden til nytt gulv dersom gulvet er utslitt eller har nådd sin beregnede levetid. En forutsetning for at garantien skal kunne gjøres gjeldende er at det er benyttet underlagsplater, klemmer, tilkoblingsledninger og tape fra Varmecomfort AS.

Flexwatt 25 ars ekstremgaranti 1 Garanti
25 ars garanti FLXHeat Garanti

25 års garanti

 • Innendørs varmematter – FLXHeat
 • 3 og 6 mm kabler – FLXHeat
 • Strong kabler (17 w/m²) – FLXHeat

Det må benyttes en påstøp som er egnet for tildekning av varmekabler, og leverandørenes anvisninger må følges. Støpen blandes etter leverandørens anvisninger. Det er viktig at blandingsforhold og konsistens er riktig. Når den legges ut må den komprimeres godt – helst maskinelt, for eksempel med vibratorplate – eventuelt komprimeringsverktøy, og man må forsikre seg at kabelen i hele sin lengde har 100% omslutning av støpen. Det må ikke forekomme luftlommer eller porøsitet i betongen. Støpen skal ha en vekt på min. 2,2 t/m3 – og god varmeledningsevne. Det kreves høy faglig kvalitet på utførelsen. Når det gjelder flytsparkel er kravet at man blander etter leverandørens anvisninger og at denne flyter jevnt utover.

Ved tvil må installatør eller leverandør kontaktes for utfyllende informasjon.

20 ar Prosjektwatt garantisymbol svart Garanti

20 års garanti

 • Prosjektwatt varmefolie – Prosjektwatt

De første 5 årene dekkes arbeid og materiell. Etter 5 år dekkes kun materiell. (Med materiell menes de varer som er levert av Varmecomfort AS til arbeidet)

Ikoner 14 Garanti

15 års garanti

 • Heat my home – FLXHeat

De første 5 årene dekkes arbeid og materiell. Etter 5 år dekkes kun materiell. (Med materiell menes de varer som er levert av Varmecomfort AS til arbeidet)

FLXHeat 10 ars garanti Garanti

10 års garanti

 • 7mm kabler (25+30 W/m²) – FLXHeat
 • Utendørs matter (300 W/m²) – FLXHeat
 • Parallell restivtiv kabel – FLXHeat 

De første 5 årene dekkes arbeid og materiell. Etter 5 år dekkes kun materiell. (Med materiell menes de varer som er levert av Varmecomfort AS til arbeidet)

Ikoner 18 Garanti

5 års garanti

 • Termostater inne – Comforttemp
 • Selvbegrensende kabel – FLXHeat
 • Downlights – Comfortled

Våre varmekabler / matter beregnet for utendørsbruk – har 5 års garanti. Garantien gjelder hvis gjeldende leggeanvisninger er fulgt og riktig styringer er valgt.

Våre termostater har 5 års garanti på fabrikasjonsfeil.

FLXHeat 3 ars garanti Garanti

3 års garanti

 • Termostater ute  – Comforttemp
 • Mobile utendørs matter – FLXHeat

Garantien gjelder hvis gjeldende anvisninger er fulgt.

Miljøvennlig oppvarming

Lang levetid er bra for miljøet og vårt nordiske klima. Her kan du lese om våre verdier for en bærekraftig fremtid.

Noe du
lurer på?

Ta kontakt med vår kundeservice-avdeling.
Vi hjelper deg gjerne!

Åpningstider sommeren 2024

1. juli til 5. august 2024

 

07:00 – 15:00

Ved behov ring 950 00 110